Všeobecné obchodní podmínky - Obuv Trutnov

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Všeobecné obchodní podmínky

Ostatní


VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
společnosti
Ivana Vajrauchová - Obuv
se sídlem Prostřední Staré Buky 36, 541 01 TRUTNOV 1
identifikační číslo: 02170698
zapsané v obchodním rejstříku vedeném MěÚ v Trutnově
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.obuvtrutnov.cz

1.  ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1.  Tyto  obchodní  podmínky  (dále  jen  „obchodní  podmínky“)  obchodní  společnosti  Ivana
Vajrauchová  -  Obuv,  se sídlem  Staré  Buky  36,  541  01  TRUTNOV  1,  identifikační  číslo:
02170698, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  MěÚ v Trutnově (dále jen „prodávající“)
upravují  v souladu  s ustanovením  §  1751 odst.  1  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník
(dále  jen  „občanský  zákoník“)  vzájemná  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  vzniklé
v souvislosti  nebo  na  základě  kupní  smlouvy  (dále  jen  „kupní  smlouva“)  uzavírané  mezi
prodávajícím  a jinou  fyzickou  osobou  (dále  jen  „ kupující“)  prostřednictvím  internetového
obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na  webové stránce
umístněné  na  internetové  adrese  www.obuvtrutnov.cz  (dále  jen  „webová  stránka“),  a  to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.  Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či  osobou,  jež  jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.  Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná
ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.  Ustanovení  obchodních  podmínek  jsou  nedílnou  součástí  kupní  smlouvy.  Kupní  smlouva
a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.

1.5.  Znění  obchodních  podmínek  může  prodávající  měnit  či  doplňovat.  Tímto  ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodní ch
podmínek.

2.  UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1.  Veškerá  prezentace  zboží  umístěná  ve webovém  rozhraní  obchodu  je  informativního
charakteru  a prodávající  není  povinen  uzavřít  kupní  smlouvu  ohledně  tohoto  zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


2.2.  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o  zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého
zboží.  Ceny  zboží  jsou  uvedeny  včetně  daně  z přidané  hodnoty  a  všech  souvisejících
poplatků.  Ceny  zboží  zůstávají  v platnosti  po dobu,  kdy  jsou  zobrazovány  ve  webovém
rozhraní obchodu.  Tímto  ustanovením  není  omezena  možnost  prodávajícího  uzavřít  kupní
smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.


2.3.  Webové  rozhraní  obchodu  obsahuje  také  informace  o nákladech  spojených  s balením
a dodáním  zboží.  Informace  o  nákladech  spojených  s  balením  a  dodáním  zboží  uvedené
ve webovém  rozhraní  obchodu  platí  pouze  v  případech,  kdy  je  zboží  doručováno  v  rámci
území České republiky.


2.4.  Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:


2.4.1.  objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního
košíku webového rozhraní obchodu),


2.4.2.  způsobu  úhrady  kupní  ceny  zboží,  údaje  o  požadovaném  způsobu  doručení
objednávaného zboží a


2.4.3.  informace  o  nákladech  spojených  s dodáním  zboží  (dále  společně  jen  jako
„objednávka“).


2.5.  Před  zasláním  objednávky  prodávajícímu  je  kupujícímu  umožněno  zkontrolovat  a  měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat  chyby  vzniklé  při  zadávání  dat  do  objednávky.  Objednávku  odešle  kupující
prodávajícímu  kliknutím  na  tlačítko  „Kup  teď“.  Údaje  uvedené  v  objednávce  jsou
prodávajícím  považovány  za  správné.  Prodávající  neprodleně  po  obdržení  objednávky  toto
obdržení  kupujícímu  potvrdí  elektronickou  poštou,  a  to  na  adresu  elektronické  pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).


2.6.  Prodávající  je  vždy  oprávněn  v  závislosti  na  charakteru  objednávky  (množství  zboží,  výše
kupní  ceny,  předpokládané  náklady  na  dopravu)  požádat  kupujícího  o  dodatečné  potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).


2.7.  Smluvní  vztah  mezi  prodávajícím  a  kupujícím  vzniká  doručením  přijetí  objednávky
(akceptací),  jež  je prodávajícím  zasláno  kupujícímu  elektronickou  poštou,  a  to  na  adresu
elektronické pošty kupujícího.


2.8.  Kupující  souhlasí  s  použitím  komunikačních  prostředků  na  dálku  při  uzavírání  kupní
smlouvy.  Náklady  vzniklé  kupujícímu  při  použití  komunikačních  prostředků  na  dálku
v souvislosti  s uzavřením  kupní  smlouvy  (náklady  na  internetové  připojení,  náklady
na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.


3.  CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY


3.1.  Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:


v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese V. I. Obuv, Spojenecká 69, TRUTNOV;
bezhotovostně platební kartou v provozovně prodávajícího na adrese V. I. Obuv, Spojenecká
69, TRUTNOV;


v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;


bezhotovostně  převodem  na  účet  prodávajícího  č.  2700474417/2010,  vedený  u společnosti
Fio Banka (dále jen „účet prodávajícího“);


3.2.  Společně  s kupní  cenou  je  kupující  povinen  zaplatit  prodávajícímu  také  náklady  spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.


3.3.  Prodávající  nepožaduje  od kupujícího  zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení  čl. 3.6  obchodních  podmínek  ohledně  povinnosti  uhradit  kupní  cenu  zboží
předem.


3.4.  V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku  je kupní cena splatná při převzetí
zboží.  V případě  bezhotovostní  platby  je  kupní  cena  splatná  do 7  dnů  od  uzavření  kupní
smlouvy.


3.5.  V případě  bezhotovostní  platby  je  kupující  povinen  uhrazovat  kupní  cenu  zboží  společně
s uvedením variabilního  symbolu  platby.  V  případě  bezhotovostní  platby  je  závazek
kupujícího  uhradit  kupní  cenu  splněn  okamžikem  připsání  příslušné  částky  na  účet
prodávajícího.


3.6.  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému
potvrzení objednávky (čl. 2.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží

kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7.  Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.


3.8.  Je-li  to  v obchodním  styku  obvyklé  nebo  je-li  tak  stanoveno  obecně  závaznými  právními
předpisy,  vystaví  prodávající  ohledně  plateb  prováděných  na základě  kupní  smlouvy
kupujícímu  daňový  doklad  –  fakturu.  Prodávající  není  plátcem  daně  z přidané  hodnoty.
Daňový doklad  –  fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej
v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.


4.  ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY


4.1.  Nejedná-li se o případ uvedený v čl. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.  či o jiný případ, kdy
nelze  od  kupní  smlouvy  odstoupit,  má kupující  v souladu  s  ustanovením  § 1829  odst.  1
občanského  zákoníku  právo  od kupní  smlouvy  odstoupit,  a  to  do  čtrnácti  (14)  dnů  od
převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo
dodání několika částí, běží  tato  lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží . Odstoupení
od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.  Pro
odstoupení  od kupní  smlouvy  může  kupující  využit  reklamační  formulář  poskytovaný
prodávajícím, jenž  je ke stažení na stránce obuvtrutnov.cz/reklamace.    Odstoupení od kupní
smlouvy  může  kupující  zasílat  mimo  jiné  na adresu  provozovny  prodávajícího  či  na  adresu
elektronické pošty prodávajícího v.i.obuv@email.cz.


4.2.  V případě odstoupení od  kupní  smlouvy dle čl.  4.1  obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být  prodávajícímu vráceno do  čtrnácti (14)  dnů od odstoupení
od  smlouvy  prodávajícímu.  Odstoupí-li  kupující  od  kupní  smlouvy,  nese  kupující  náklady
spojené  s  navrácením  zboží  prodávajícímu,  a  to  i  v  tom  případě,  kdy  zboží  nemůže  být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


4.3.  V případě odstoupení od smlouvy dle čl.  4.1  obchodních podmínek vrátí prodávající  peněžní
prostředky  přijaté  od  kupujícího  do  čtrnácti  (14)  dnů  od  odstoupení  od kupní  smlouvy
kupujícím,  a to stejným  způsobem,  jakým  je  prodávající  od  kupujícího  přijal .  Prodávající  je
taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím   či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a  nevzniknou  tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li  kupující  od  kupní  smlouvy,  prodávající  není  povinen  vrátit  přijaté  peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli
odeslal.


4.4.  Nárok na úhradu škody  vzniklé na zboží  je prodávající oprávněn  jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


4.5.  Do  doby  převzetí  zboží  kupujícím  je  prodávající  oprávněn  kdykoliv  od  kupní  smlouvy
odstoupit.  V takovém  případě  vrátí  prodávající  kupujícímu  kupní  cenu  bez  zbytečného
odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


4.6.  Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím
a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy
kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen
spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


5.  PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


5.1.  V případě, že je způsob dopravy smluven na základě  zvláštního  požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.


5.2.  Je-li  prodávající  podle  kupní  smlouvy  povinen  dodat  zboží  na  místo  určené  kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.


5.3.  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným
způsobem,  než  bylo  uvedeno  v objednávce,  je  kupující  povinen  uhradit  náklady  spojené
s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


5.4.  Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží
a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení
obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce
převzít.


5.5.  Další práva a povinnosti stran  při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


6.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


6.1.  Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně
závaznými předpisy (zejména ustanoveními  § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
občanského zákoníku).


6.2.  Prodávající  odpovídá  kupujícímu,  že  zboží  při  převzetí  nemá  vady.  Zejména  prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:


6.2.1.  má  zboží  vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání,  má  takové vlastnosti,
které  prodávající  nebo  výrobce  popsal  nebo  které  kupující  očekával  s  ohledem  na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,


6.2.2.  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží
tohoto druhu obvykle používá,


6.2.3.  zboží  odpovídá  jakostí  nebo  provedením  smluvenému  vzorku  nebo  předloze,  byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,


6.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

6.2.5.  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.  Ustanovení  uvedená  v  čl.  6.2  obchodních  podmínek  se  nepoužijí  u  zboží  prodávaného  za
nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení  zboží  způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení,
kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.


6.4.  Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je
přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo
místě podnikán  a okamžik uplatnění reklamace se považuje  okamžik, kdy prodávající obdržel
od kupujícího reklamované zboží.


6.5.  Další  práva  a  povinnosti  stran  související  s odpovědností  prodávajícího  za  vady  upravuje
reklamační řád V. I. Obuv, dostupný na adrese: obuvtrutnov.cz/reklamace.


7.  DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


7.1.  Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.


7.2.  Mimosoudní  vyřizování  stížností  spotřebitelů  zajišťuje  prodávající  prostřednictvím
elektronické  adresy  v.i.obuv@email.cz.  Informaci  o  vyřízení  stížnosti  kupujícího  zašle
prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


7.3.  Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou
kontrolu  provádí  v  rámci  své  působnosti  příslušný  živnostenský  úřad.  Dozor  nad  oblastí
ochrany  osobních  údajů  vykonává  Úřad  pro  ochranu  osobních  údajů.  Česká  obchodní
inspekce  vykonává  ve  vymezeném  rozsahu  mimo  jiné  dozor  nad  dodržováním  zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


7.4.  Kupující  tímto  přebírá  na  sebe  nebezpečí  změny  okolností  ve  smyslu  §  1765  odst.  2
občanského zákoníku.


8.  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


8.1.  Ochrana  osobních  údajů  kupujícího,  který  je  fyzickou  osobou,  je  poskytována  zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


8.2.  Kupující  souhlasí  se  zpracováním  těchto  svých  osobních  údajů:  jméno  a  příjmení,  adresa
bydliště,  identifikační  číslo,  daňové  identifikační  číslo,  adresa  elektronické  pošty,  telefonní
číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).


8.3.  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv
a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou
možnost,  souhlasí  se  zpracováním  osobních  údajů  prodávajícím  také  pro  účely  zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu.   Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém
rozsahu  dle  tohoto  článku  není  podmínkou,  která  by  sama  o  sobě  znemožňovala  uzavření
kupní smlouvy.


8.4.  Kupující  bere  na  vědomí,  že  je  povinen  své  osobní  údaje  (při  objednávce  provedené
z webového  rozhraní  obchodu)  uvádět  správně  a pravdivě  a že  je  povinen  bez  zbytečného
odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.


8.5.  Zpracováním  osobních  údajů  kupujícího  může  prodávající  pověřit  třetí  osobu,  jakožto
zpracovatele.  Kromě  osob  dopravujících  zboží  nebudou  osobní  údaje  prodávajícím  bez
předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.


8.6.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány  po  dobu  neurčitou.  Osobní  údaje  budou  zpracovávány
v elektronické  podobě  automatizovaným  způsobem  nebo  v  tištěné  podobě
neautomatizovaným způsobem.


8.7.  Kupující  potvrzuje,  že  poskytnuté  osobní  údaje  jsou  přesné  a  že  byl  poučen  o  tom,
že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.


8.8.  V  případě,  že  by  se  kupující  domníval,  že  prodávající  nebo  zpracovatel  (čl.  8.5)  provádí
zpracování  jeho  osobních  údajů,  které  je  v  rozporu  s  ochranou  soukromého  a  osobního
života  kupujícího  nebo  v  rozporu  se  zákonem,  zejména  jsou-li  osobní  údaje  nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:


8.8.1.  požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,


8.8.2.  požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.


8.9.  Požádá-li kupující o informaci o zpracován í svých osobních údajů, je mu prodávající povinen
tuto  informaci  předat.  Prodávající  má  právo  za  poskytnutí  informace  podle  předchozí  věty
požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


9.  ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES


9.1.  Kupující  souhlasí  se  zasíláním  informací  souvisejících  se zbožím,  službami  nebo  podnikem
prodávajícího  na  elektronickou  adresu  kupujícího  a  dále  souhlasí  se  zasíláním  obchodních
sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9.2.  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V  případě, že je nákup na webové
stránce  možné  provést  a  závazky  prodávajícího  z  kupní  smlouvy  plnit,  aniž  by  docházelo
k ukládání  tzv.  cookies  na  počítač  kupujícího,  může  kupující  souhlas  podle  předchoz í  věty
kdykoliv odvolat.


10.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


10.1.  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají,  že vztah  se  řídí  českým  právem.  Tímto  nejsou  dotčena  práva  spotřebitele
vyplývající z obecně závazných právních předpisů.


10.2.  Je-li  některé  ustanovení  obchodních  podmínek  neplatné  nebo  neúčinné,  nebo  se  takovým
stane,  namísto  neplatných  ustanovení  nastoupí  ustanovení,  jehož  smysl  se  neplatnému
ustanovení  co  nejvíce  přibližuje.  Neplatností  nebo  neúčinností  jednoho  ustanovení  není
dotknutá  platnost  ostatních  ustanovení.  Změny  a  doplňky  kupní  smlouvy  či obchodních
podmínek vyžadují písemnou formu.


10.3.  Kupní  smlouva  včetně  obchodních  podmínek  je  archivována  prodávajícím  v elektronické
podobě, přičemž obchodní podmínky kupující stvrzuje svým souhlasem, při nákupu produktu
v e-shopu.


10.4.  Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.


10.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování  Spojenecká 69, 541 01 TRUTNOV 1,
adresa elektronické pošty v.i.obuv@email.cz, telefon 702 658 542.

V Trutnově dne 1. 6. 2014                 

Ivana Vajrauchová

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky